Informacje dla Akcjonariuszy

Akcjonariuszem większościowym jest SOLBET Sp. z o.o. Solec Kujawski


Spółka do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy podpisała umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie.


 

I Wezwanie do złożenia akcji – PDF

II Wezwanie do złożenia akcji – PDF

 

Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA 31.05.2024

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 21.05.2024 r., godz. 14.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Stalowej Woli, ul. Spacerowa 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania  obowiązków w roku obrotowym 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 10. Wybory do Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Archidiecezji Lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego we Lwowie.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.