Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych klientów indywidualnych Grupy Kapitałowej SOLBET

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwanego  RODO − informujemy, co następuje:

I.    Administratorzy danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SOLBET KOLBUSZOWA S.A. z siedzibą w Kolbuszowej (36-100) przy ul. Kolejowej 10, tel. 17 22 71 444, e-mail: sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl, jako podmiot dokonujący sprzedaży/świadczący usługę i wystawiający fakturę.

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są: Spółki Grupy Kapitałowej SOLBET, i tak:

1) SOLBET Sp z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (86-050)
przy ul. Toruńskiej 71, tel. 52 387 41 00,
e-mail: sekretariat@solbet.pl,

2) SOLBET LUBARTÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubartowie (21-100)
przy ul. Nowodworskiej 18, tel. 81 855 62 51,
e-mail: zarzad@solbet-lubartow.com.pl,

3) SOLBET STALOWA WOLA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli (37-450)
przy ul. Spacerowej 4, tel. 15 842 39 51 do 53,
e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl,

Baza kontrahentów jest wspólna dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej SOLBET. Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania  danych osobowych kontrahentów Grupy Kapitałowej SOLBET, a także realizują obowiązki wynikające z przepisów RODO.

II.    Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W ramach porozumienia w sprawie współadministrowania danymi osobowymi, razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy odpowiedzialności Spółek Grupy Kapitałowej SOLBET, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 • każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych, a jako Współadministratorzy wspólnie określamy wybór środków technicznych dotyczących infrastruktury IT i bezpieczeństwa danych,
 • za obsługę umowy z kontrahentem odpowiada ten Współadministrator, który dokonuje sprzedaży/świadczy usługę i wystawia fakturę,
 • Administrator, który dokonuje sprzedaży/świadczy usługę i wystawia fakturę odpowiada za:

– wykonanie wobec klienta, z którym zawarł umowę obowiązku informacyjnego wymaganego przepisami RODO,

– realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO, wymienionych w pkt. VI.

W celu skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami RODO winien/winna Pan/Pani osobiście stawić się u Administratora, z którym zawarł/a Pan/Pani umowę w celu weryfikacji tożsamości Pana/Pani osoby.

III.    Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe, o których mowa przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy z kontrahentem (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV.    Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane  osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres  niezbędny do:

 • obsługi reklamacji,
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorom,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych.

V.    Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: Spółkom Grupy Kapitałowej SOLBET – Współadministratorom. Do Pana/Pani danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. przewoźnicy.

VI.    Prawa klientów, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. 

VIII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grupy Kapitałowej SOLBET:
dane kontaktowe: e-mail: iodo@solbet.pl