Właściwości

Autoklawizowany beton komórkowy zaliczany jest do grupy betonów lekkich, gęstość objętościowa betonu komórkowego waha się od 300 do 1000 kg/m3. Produkowany jest w odmianach o gęstości od 350 do 700 kg/m3. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony cieplnej budowli skłaniają do zwiększania produkcji i stosowania odmian lżejszych 350, 400, 500 kg/m3. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym połączonym z odpowiednią wytrzymałością betonu komórkowego, można wykonywać ściany jednorodne (bez warstwy materiału izolacyjnego) spełniające funkcję nośną i izolacyjną. Z odpowiednio wykonanych bloczków o dużej dokładności wymiarowej przy zastosowaniu tzw. zaprawy klejowej, możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych murów o grubości 36 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,23 [W/(m2 * K)], grubości 38 cm i i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,22 [W/(m2 * K)], oraz o grubości 42 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,20 [W/(m2 * K)].

Klasyfikacja wg gęstości brutto w stanie suchym

Uśrednione ciężary bloczków i plytek z ABK na paletach.

350 - 325 ± 25 kg/m3
400 - 375 ± 25 kg/m3
500 - 475 ± 25 kg/m3
600 - 575 ± 25 kg/m3
700 - 675 ± 25 kg/m3

Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym 

Gęstość brutto w stanie suchym

350
400
500
600
700

Średnia wytrzymałość na ściskanie N/mm2

1,5
2,0
2,5
3,0 - 4,0
4,0

Izolacyjność cieplna ścian jednorodnych z betonu komórkowego

Gęstość brutto w stanie suchym

350
400

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m * K)]

Deklarowany
λD10

0,079
0,100

Obliczeniowy
λU

0,0866
0,110

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2 * K)]
Dla ścian jednorodnych pełnych o grubościach

24cm

0,34
0,43

30cm

0,27
0,34

36cm

0,23
0,29

38cm

0,22
0,28

30cm

0,20
0,25

Beton komórkowy produkcji SOLBET Kolbuszowa S.A. to wyrób o najwyższych właściwościach ekologicznych, przyjazny człowiekowi i naturze, spełniający wymagania normy PN-EN 771-4:2003 i posiadający europejski znak CE. Do produkcji betonu komórkowego stosuje się jako główny składnik piasek z dużą ilością kwarcu, wapienie, cement, wodę oraz śladowe ilości proszku lub pasty Al, które w zetknięciu z wodorotlenkiem wapnia powodują wytworzenie porowatej struktury.

 

Zawartość w betonie komórkowym bardzo dużej liczby porów wypełnionych powietrzem, wpływa na jego lekkość i daje w efekcie wysoką izolacyjność. To wyróżnia go spośród wszystkich materiałów konstrukcyjnych, stosowanych przy wznoszeniu ścian zewnętrznych. Beton komórkowy to materiał, który daje możliwość wykonywania jednorodnych ścian zewnętrznych, spełniających wymagania ochrony cieplnej budynków. Porowata struktura betonu komórkowego sprawia, że ściany „oddychają”. Dobre właściwości akumulacji ciepła czynią dom niewrażliwym na zmiany temperatury, co powoduje, że panuje w nim miły i przytulny mikroklimat. Beton komórkowy to materiał o ogromnych walorach ekonomicznych, umożliwiający uzyskanie znaczących oszczędności energii cieplnej. Również koszty: transportu, wznoszenia ścian i montażu instalacji są niższe w porównaniu z innymi materiałami ściennymi.